Ademco TNT – VN

EN

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Tại Ademco, trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo tính bền vững xã hội của cộng đồng và các bên liên quan cả bên trong và bên ngoài. Các giá trị của chúng tôi với tư cách là một doanh nghiệp, cũng là nền tảng cho ba nguyên lý cốt lõi thúc đẩy các sáng kiến trách nhiệm xã hội của Ademco, và cách chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình:

Diversity

Tiếp nhận Sự Đa dạng

Trong ngành an ninh, con người là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi. Những thành tựu của công ty trong những năm qua có được là nhờ vào lực lượng lao động đa dạng gồm cả nam và nữ có trình độ, và chính vì họ mà chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc khuyến khích sự tôn trọng nhân viên bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo; tại đây mọi người có thể tiếp tục cảm thấy an toàn và yên tâm.

Chuỗi Cung ứng

Ademco chỉ tin tưởng vào sự hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, nhà thầu, nhà tư vấn và các đối tác khác thể hiện các tiêu chuẩn cao về ứng xử kinh doanh có đạo đức. Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi với các đối tác có cùng cam kết về việc tiến hành các hoạt động và thực tiễn kinh doanh một cách có đạo đức và bền vững, nhất quán với Chính sách Nô lệ Thời Hiện đại của chúng tôi.

Corporate Social Responsibilty

Quyền Công dân của Doanh nghiệp

Tại Ademco, chúng tôi tập trung vào các sáng kiến cam kết thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn và một tương lai tốt đẹp hơn không chỉ cho các cộng đồng tại nơi chúng tôi hoạt động và sinh sống mà còn cho những người kém đặc quyền và những người dễ bị tổn thương vốn thường bị bỏ lại phía sau.